วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

ชื่อหลักสูตรการอบรมผู้ทำบัญชี (CPD)


หัวข้ออบรมผู้ทำบัญชี
เก็บชั่วโมงได้ 30 ชั่วโมง
ผู้ทำบัญชี / ผู้เข้าอบรม สามารถเลือกหัวข้อการฝึกอบรมได้ โดยแจ้งสำรองที่นั่งล่วงหน้าก่อน
อัตราค่าบริการเหมาจ่ายทั้งหมด 1,000.00 บาท / 1 คน / 30 ชั่วโมง

1.การบริหารบัญชีสนามกอล์ฟ (บัญชี 3 ,อื่นๆ 3)

2.ข้อได้เปรียบในการวางแผนระบบบัญชีบริหาร (บัญชี 0 ,อื่นๆ 6)

3.การวิเคราะห์บัญชีต้นทุนของธุรกิจการผลิต (บัญชี 5 ,อื่นๆ 1)

4.การจัดทำบัญชีต้นทุนของธุรกิขซื้อมาขายไปและบริการ (บัญชี 5 ,อื่นๆ 1)

5.ปัจจัยเบื้องต้นต่อการบริหารธุรกิจ (บัญชี 2 ,อื่นๆ 4)

6.การคำนวณต้นทุนของธุรกิจต่อการวิเคราะห์จุดคุ้มทุนของธุรกิจ (บัญชี 0 ,อื่นๆ 6)

7.การวิเคราะห์งบการเงินเพื่อใช้ประโยชน์จากข้อมูลบัญชีการเงิน (บัญชี 0 ,อื่นๆ 6)

8.การบริหารกิจการต่อการควบคุมภายใน (บัญชี 0 ,อื่นๆ 6)

9.การบัญชีสำหรับธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรม (บัญชี 3 ,อื่นๆ 3)

10.การพัฒนาผู้ประกอบการและนักบัญชีสู่การเป็นมืออาชีพระดับนานาชาติ (บัญชี 0 ,อื่นๆ 6)

11.แนวคิดนักบัญชีกับการบริหารความเสื่ยงต่อวิกฤติเศรษฐกิจในช่วงปี 2550 - 2552 (บัญชี 0 ,อื่นๆ 6)

12.การบริหารธุรกิจกับการวางแผนธุรกิจ (บัญชี 0 ,อื่นๆ 6)

13.การบริหารบัญชีโรงแรม (บัญชี 3 ,อื่นๆ 3)

14.การจัดทำ/วิเคราะห์และการจัดการงบกระแสเงินสดให้มีสภาพคล่องที่ดีต่อการบริหารธรุกิจ (บัญชี 3 ,อื่นๆ 3)

15.การบริหารค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (บัญชี 0 , อื่นๆ 6)

16.กฎหมายธุรกิจกับการประกอบธุรกิจ 1 (บัญชี 0, อื่นๆ 6)

17.กฎหมายธุรกิจกับการประกอบธุรกิจ 2 (บัญชี 0, อื่นๆ 6)

18.ความรู้เรื่องกฎหมายบริษัทจำกัดและห้างหุ้นส่วนจำกัด (บัญชี 0, อื่นๆ 6)

19.ความรู้กฎหมายอื่น ๆ ในส่วนภูมิภาค (บัญชี 0,อื่นๆ 6)

20.เรียนรู้ระบบกระบวนการผลิตและการออกรายงาน (บัญชี 0,อื่นๆ 6)

21.เรียนรู้ระบบการบริหารการตลาดและอนุพันธ์ตราสารทุกประเภท (บัญชี 0,อื่นๆ 6)

22.วีธีการออกและแก้ไขใบกำกับภาษี ใบลดหนี้ ใบเพิ่มหนี้และใบแทนเอกสารทางการ (บัญชี 0, อื่นๆ 7.30)

บันทึกบัญชีทุกประเภท

23.ประเด็นปัญหาภาษีเงินได้นิติบุคคลและวิธีการแก้ไขปัญหา (บัญชี 0, อื่นๆ 7.30)

24.วิเคราะห์ประเด็นความผิดพลาดที่สำคัญสำหรับนักบัญชี พร้อมแนวปฏิบัติให้ถูกต้อง (บัญชี 7.30, อื่นๆ 0)

25.เทคนิคและข้อได้เปรียบของการวางระบบบัญชีให้มีประสิทธิภาพ (บัญชี 7.30, อื่นๆ 0)

26.วิเคาระห์เจาะลึกหลักเกณฑ์ใหม่ รูปแบบการเงิน 2552 (บัญชี 3.15, อื่นๆ 4.15)

ค่าอบรม / 1 ท่าน / 1 ปี / 30ชั่วโมง เป็นเงิน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) กำหนดชำระค่าบริการภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2552

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.cpdchiangmai.com/ (กรุณาระบุชื่อผู้แนะนำ “ ศิววงศ์ ” เพื่อรับสิทธิพิเศษของทุกๆแพคเกจอบรม)


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท ซี.พี.ดี. เทรนนิ่งแอนด์คอนซัลแต็นท์ (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้จัดการฝ่ายการตลาด (คุณศิววงศ์ บวรยศวัฒน์) โทร. 086-7328501 , 081-5949620 หรือ
www.cpdchiangmai.com (กรุณาระบุชื่อผู้แนะนำ “ ศิววงศ์ ” เพื่อรับสิทธิพิเศษของทุกๆแพคเกจอบรม)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น